آرشیو اخبار

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دستاوردهای علمی وتخصصی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور آشنا می‌شود

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دستاوردهای علمی وتخصصی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور آشنا می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور هم اکنون معاون تولید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جناب آقای دکتر دژپسند وبه همراه مهندس هوشنگ خندان دل مدیرکل دفتر امور صنایع ومعادن سازمان ...