آرشیو اخبار

<P dir=rtl><STRONG>مدیر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن: وزارت بازرگانی باید جلوی افزایش قیمت سیمان را بگیرد</STRONG> </P>

<P dir=rtl><STRONG>مدیر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن: وزارت بازرگانی باید جلوی افزایش قیمت سیمان را بگیرد</STRONG> </P>

<P dir=rtl><FONT size=2>تمام کارخانه های سیمان هم اکنون با 100 درصد ظرفیت خود فعالیت می کار می کنند. تا پایان امسال 5/2 میلیون تن به ظرفیت سیمان کشور اضافه می شود ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;2 درصد از سود بنگاه‌های صنعتی باید صرف امور زیست‌محیطی شود&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>2 درصد از سود بنگاه‌های صنعتی باید صرف امور زیست‌محیطی شود</STRONG></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>براساس ماده پنج قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد سود خالص خود را ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;در برنامه چهارم پیش‌بینی شده وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شده و وزارت صنایع و تجارت بوجود آید.&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>در برنامه چهارم پیش‌بینی شده وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شده و وزارت صنایع و تجارت بوجود آید.</P>

<P dir=rtl>محسن صفایی فراهانی که در نخستین نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران سخن می‌گفت، افزود:« در برنامه چهارم توسعه ...</P>