آرشیو اخبار

در صد کیلومتری‎ شمال‎ جزیره‎ فوکـت‎ تایلند یک‎ سامانه‎ موقت‎ هشدار سونامی‎ نصـب‎ شـد

در صد کیلومتری‎ شمال‎ جزیره‎ فوکـت‎ تایلند یک‎ سامانه‎ موقت‎ هشدار سونامی‎ نصـب‎ شـد

به‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ یـورنیـوز, ایـن‎ سامـانـه‎‎‎ موقت‎ شامل‎ یک‎ دستگاه اندازه گیری‎ جزر و مد است‎‎ که‎‎‎‎ به رایانه متصل‎ شده است. این‎ دستگاه‎‎اندازه گیری‎ یک‎ فشـارسـنـج‎ است‎‎ کـه‎‎‎ اطلاعات را به رایانه می‎ فرستـد ...