بهره بردارى از منابع کانى بستر دريا و ذخاير زنده بايد تابع روشى هماهنگ باشد

۳۰ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۲ کد : ۹۶۳۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۸
جلگه ها و تالاب هاى ساحلى آن نيز زيستگاه مناسبى براى ميليونها پرنده بومى و...

پس از گذشت 31 ماه از امضاى کنوانسيون محيط زيست درياى خزر، موسوم به کنوانسيون تهران، جمعى از کارشناسان و مسئولان در کارگاه مشورتى و پژوهشى محيط زيست درياى خزر؛ الزامات کنوانسيون تهران، چالش ها و دستاوردها گردهم آمدند تا درباره زمينه اجرايى شدن اين کنوانسيون به بحث و تبادل نظر بپردازند. دکتر موسويان، معاون پژوهش هاى بين المللى مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين کارگاه با اشاره به ويژگى هاى زيست بومى و ژئوپلتيکى بى نظير درياى خزر، از اين درياچه به عنوان يکى از مهمترين مناطق استراتژيک جهان ياد کرد و گفت: درياى خزر از چند نظر داراى اهميت است، نخست آنکه به عنوان يک شبکه حمل و نقل گسترده، مسيرى مناسب براى ارتباط و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده، اين در حالى است که ذخاير گاز طبيعى و نفتى موجود در اين منطقه بالغ بر 163ميليارد بشکه اهميت آن را دو چندان کرده، البته بخش عمده اى از اهميت اين درياچه را مى توان در تنوع گسترده زيستى و منابع غذايى آن جستجو کرد. وى با اشاره تنوع زيستى بسيار غنى درياى خزر تصريح کرد: حدود 400 گونه آبزى بومى در اين دريا زندگى مى کنند ضمن آنکه بالغ بر 70 درصد صيد جهانى خاويار سياه از اين دريا به دست مى آيد. جلگه ها و تالاب هاى ساحلى آن نيز زيستگاه مناسبى براى ميليونها پرنده بومى و مهاجر محسوب مى شود. بر اين اساس، با توسعه اکوتوريسم مى توان فرصت هاى شغلى فراوانى براى ساکنان اين منطقه فراهم آورد. موسويان، آلودگى هاى ناشى از منابع مستقر در خشکى، آلودگى ناشى از حفارى و اکتشاف دريا، آلودگى ناشى از تخليه مواد زايد و سمى، تخليه زايدات خطرناک اتمى، آلودگى ناشى از تخليه کشتى ها، صيد بى رويه و غيرقانونى، گونه هاى مهاجم بيگانه به دريا و فقدان برنامه ريزى و مديريت سواحلى را از مهمترين بحران هايى دانست که محيط زيست درياى خزر را تهديد مى کنند.
   به گفته وى، بهره بردارى از منابع کانى بستر دريا و ذخاير زنده بايد تابع روشى هماهنگ باشد تا مانع از اختلال در وضع منحصر به فرد اين دريا شود و اين بر عهده تمامى کشورهاى ساحلى است که با رعايت نظامات حقوقى، موجبات دستيابى به اين هدف را فراهم سازند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :