<P dir=rtl>مطالعه آماری زمین لرزه های بلده</P>

۱۴ خرداد ۱۳۸۳ | ۱۷:۱۴ کد : ۸۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۷۱
<P dir=rtl>از پسلرزه های رویداده 24 ./. آنها دارای بزرگای ما بین 1.3-2 , تعداد 55 ./. بزرگای مابین 2-3 , تعداد 17 ./. بزرگای مابین 3-4 , تعداد 3.7./. ما بین بزرگای 4-5 و 0.5 /. ( یک مورد) دارای...</P>

مطالعه آماری زمین لرزه های بلده

به نقل از بخش خبری پایگاه داده های علوم زمین کشور و بر اساس زمین لرزه های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک تهران تا ساعت 7 بامداد 13/3/83 تعداد 247 مورد پسلرزه ثبت شده است . بزرگترین پسلرزه دارای برزگای 5 در مقیاس امواج درونی بوده و کوچکترین پسلرزه رویداد دارای بزرگای 1.3 در مقیاس امواج درونی زمین بوده است.از پسلرزه های رویداده 24 ./. آنها دارای بزرگای ما بین 1.3-2 , تعداد 55 ./. بزرگای مابین 2-3 , تعداد 17 ./. بزرگای مابین 3-4 , تعداد 3.7./. ما بین بزرگای 4-5 و 0.5 /. ( یک مورد) دارای برزگای 5 می باشد.
  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :