کشته شدن 24 نفر در اثر سیل در هندوستان

۲۶ آذر ۱۳۹۰ | ۱۶:۴۱ کد : ۵۶۶۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۱۵
دهلی‎ نو ـ 24 نفر بر اثرسیل‎ در صـدهـا روسـتـای‎ اطراف‎ یک‎ شهر تجاری‎ در ایالت‎ اوتارپـرادش‎ در شمال‎ هند کشته‎ شدند ...

ـ 24 نفر بر اثرسیلدر صـدهـا روسـتـایاطرافیکشهر تجاریدر ایالتاوتارپـرادشدر شمالهند کشتهشدند.
بهگزارشخبرگزاری‎‎ رویترز , سخنگوی وزارتامورداخلیایالت‎‎ اوتارپرادش‎‎ گفـت: بـارش شدید باراندر روز جـمعـهدر اطرافشـهـر تجاریازامجار مـوجـب‎‎ بـالا آمـدنسـطحآب رودخانه‎‎ ها شد که بر اثر آن 750 روستـا را آبفراگرفتو راه‎‎ ارتباطیبا پنجاه روستا کاملا قطعشد.
اینسیلزندگیحدود هشتصد هزار نفر را در اینمنطقه‎‎ تحت‎‎ تاثیر قرار داده است.نیروهای‎‎ ارتشهند برای کمکبـهمقـامـاتمحلیفراخوانده‎‎ شده اند.شایانذکر استبارشبارانهایموسمـیبـهویژهدر غرب‎‎ هند امسالموجب مرگبیشاز یک هزار نفر شدهاست.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :