پایان‎‎ عمر لارسون 2

۲۲ مرداد ۱۳۸۴ | ۰۵:۴۴ کد : ۳۴۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۳۳
گرمای‎ زمین یخچال‎ تاریخی‎ 10 هـزار ساله‎‎‎ لارسون‎ 2 را در 35 روز تکه تکه کرد.

 
لندن‎‎ ـ گرمای‎ زمین یخچال‎ تاریخی‎ 10 هـزار ساله‎‎‎ لارسون‎ 2 را در 35 روز تکه تکه کرد.
پایگاه‎ اینترنتی‎‎ ساینس‎ دیلی: زیـسـت‎ شناسـان‎ بـا اسـتفـاده‎ از ایـزوتـوپ‎ هـای‎ اکسیـژن‎ و روش‎ های‎ خاص‎ ارزیابی‎ دریافتند, این‎‎ یخچال‎ کـه‎ مسـاحـت‎ آن در حــدود 3250 کـیلـومتر مربع‎ بـوده‎ اسـت‎ 10 هـزار سـال‎ سابقه‎‎‎ داشته و برخلاف‎ یخچال‎ لارسون‎ یـک‎ کـه در کنار آن‎ واقع‎ است‎ و 4 هزار سال‎ سابقـه‎ دارد در همه‎‎‎ ایـن‎ مـدت‎‎ بـه صـورت یـخ‎ زده بـوده‎ است‎.
زیست‎ شنـاسـان‎‎‎ دربـاره‎ آب‎ شـدن ایـن یخچال‎ تاریخی‎ که‎‎ آسیب‎ هـای‎‎ جـدی بـه محیط زیست‎ وارد می‎ کند, هشدار دادند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :