نمایان شدن کمبرلیت در کانادا

۰۸ مرداد ۱۳۸۴ | ۱۶:۳۲ کد : ۳۴۰۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۳
در فصل بهار برنامه استخراجی ژئوفیزیکی با 5 گمانه و 117 خط مغناطیسی و 97 خط افقی و سطحی با خمیدگی و...

در فصل بهار برنامه استخراجی ژئوفیزیکی با 5 گمانه و 117 خط مغناطیسی و 97 خط افقی و سطحی با خمیدگی و حلقه ای الکترومغناطیسی بررسی و کامل شد(میزان بررسی  منطقه بر حسب کیلومتر).تمامی این بررسیهای ژئوفیزیکی برای تدارک حفر و استخراج الماس صورت گرفته است. این حفاریها در یک منطقه نزدیک معدن DD-42 با6 گمانه در مجموع 6/513 متر صورت گرفته است.
این حفاری درشرق دایک DD-42 که یک دایک روباز و عمودی است باعث پدیدار شدنکمبرلیت شده است این دایک کمبرلیت طولی حدود 250 متر با گمانه هائی متقاطع و جدا حدود 6/0 تا 3 مترمی باشد.
در حا ل حاضر کارشناسان در حال بررسی کانی شناسی و پترولوژی این کمبرلیت هستند .
از دیگر سوراخهای حفر شده میتوان اعماقی در حدود 5/42 متر تا بیشاز 98متر را نام برد که الماسهای میکروسکپی هستند و مطالعات کانی شناسی کمبرلیت برروی آنهاصورت می گیرد.

از طریق تکنیکهای امروزی وجه تمایزی از طریق مقیاس ژئوشیمی کانی کمبرلیت DD-17 با DD-42  میتوان پیدا کرد که مشابه با هرزولیت از الماس لیتوسفر می باشد

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :