کتاب گوهرهای پدیده‌دار منتشر شد

۳۰ تیر ۱۳۹۴ | ۱۹:۵۷ کد : ۲۲۳۹۶ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۸۹۳
ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ کتاب گوهرهای پدیده‌دار ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ...

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ کتاب گوهرهای پدیده‌دار ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪه‌ای ﻧﺎدر در آن‌ﻫﺎ ﻣﯽﺷـﻮد.

بر اساس این گزارش در مقدمه این کتاب به نقل از مولف آمده است: از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﯾﺪاری ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و روﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧـﻪ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ.

بر همین اساس، ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰه‌ای ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎ را ﻧﺨـﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ، دﺳﺘﻪﺑـﻨـﺪی شده که اﻣـﯿـﺪ است اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﺪاران ﮔﻮﻫﺮ و   ﺧﺮﯾﺪاران آن ﺷﻮد. 

در ادامه می‌خوانیم، ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺳـﺮاغ دﮐـﺘﺮ ﺟـﺎن  اﻣـﺖ ﻓﺘﯿﻢ،  ﻓﯿﺰﯾﮑﺪانی ﻣﺸﻬﻮر با ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪه در ﮔﻮﻫﺮﺷﻨﺎﺳﯽ رفتیم. ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از دادهﻫﺎی ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ نیز، ﺑـﻪ ﺟـﺎن س. واﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻫـﺮ و ﮐـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﺳـﻤﯿﺘﺰوﻧﯿﻦ مراﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.  

در پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﻮری دﯾﺪ اﻧﺴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻫﺮ و رﻧﮓ ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻨﺒـﻊ ﻧـﻮر بستگی دارد. بر همین اساس، بخـﺶﻫـﺎ و ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮدارﻧﺪه ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی را در آراﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧـﻮد دارﻧﺪ.

 ﺑﯽ‌ﮔﻤﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه برای آﺳﺎنﺳﺎزی ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ در ﺣـﺎل رخ دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ، ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ در دو ﯾﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

گفتنی‌ست؛ فرد و شارلوت وارد نویسندگان این اثر هستند و شیما شمالی برگردان این کتاب را به عهده داشته و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گوهرهای پدیده‌دار را برای علاقه‌مندان منتشر کرده است.

خبر مرضیه کاظمی

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :