ایران‎ هر سال‎ 2/2 سانتیمتر کوچک‎ می‎شود

۱۵ آذر ۱۳۸۳ | ۰۵:۰۴ کد : ۱۹۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۶
تهران‎ ـ نتایج‎ طرح‎ ژئودینـامیـک‎ سـراسـری‎ کشور نشان‎‎ می‎ دهـد ایـران هـر سـال‎ 2 / 2 سانتیمتر از سمت‎ شمال‎ شرق‎ کوچک‎ می‎ شود.
تهران‎ ـ نتایج‎ طرح‎ ژئودینـامیـک‎ سـراسـری‎ کشور نشان‎‎ می‎ دهـد ایـران هـر سـال‎ 2 / 2 سانتیمتر از سمت‎ شمال‎ شرق‎ کوچک‎ می‎ شود.
حمیدرضا نانکلی‎ مـدیـر طرح‎ ژئودینـامـیـک‎ سراسری‎ کشـور در مصـاحبـه‎ اخـتصـاصـی‎ بـا خبرنگار واحد مرکزی‎ خبـر بـا اعلـام‎ ایـن‎ مـطلـب‎ گفـت‎‎‎ اطلـاعـات بـه‎‎ دسـتامــده از ایستگاههـاGPS ی‎ در کشـور نشـان‎ مـی‎ دهـد میزان‎‎ جمع‎ شدگی‎ ایـران در نقـاط مـختـلـف‎ متفاوت‎‎ است اما برایند کلی‎ ان‎ در سال‎ 2 / 2 سانتیمتراست‎.
وی‎ گفت‎ هم‎اکنون‎‎ 6 ایستگاه‎ GPS در تهـران مشهد تبریز پلور همدان‎ و اهواز نصب‎ شـده‎ است‎ که‎ با اجرای‎ کـامـل‎ طرح‎ ژئودینـامیـک‎ سراسری‎ این‎ تعداد به‎‎ 101 ایستگاه افزایـش‎ می‎ یابد.
وی‎‎ گفت‎ بر اساس‎ این‎ طرح‎ ایستگاهـهـاGPS ی در مراکز حساس‎ ولرزه‎خیز کشور نصب‎ می‎ شـود و حرکت‎ پوسته‎ زمین‎‎ در این نقـاط از طریـق‎ ماهواره‎‎‎‎ و به وسیله اینتـرنـت‎ بـه طور 24 ساعته‎‎ مورد تجزیه و تحـلیـل‎ قـرار مـی‎ گیرد. مدیر طرح‎ ژئودینامیک‎ سـراسـری‎ ایـران‎ بـا اشاره‎‎‎ به اینکه این‎ طرح‎ باهمکاری‎ چند دانشگاه‎‎ معتبـر اروپـا و سـازمـان‎ نـقشـه برداری‎ کشور اجرا می‎شود گفت‎ کاربـرد ایـن‎ طرح‎ در پیش‎ بـینـی‎‎ زلـزلـه‎ رفتـارسـنجـی سازه‎‎های‎ بزرگ‎ و تعمیرات‎ دقیق‎ پوسته زمیـن‎ است‎.
وی‎‎ گفت‎ تا 9 ماه‎‎ اینده و با اجرای کامـل‎ طرح‎ ژئودینامیک‎ سراسری‎ می‎توانیم‎ رفتار لایه‎‎های‎ زمین‎ را در نقاط مختلف‎ کشور به طور دقیق‎ مشخص‎ کنیم‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :