کشف‎ چشمه‎ آب‎ گرم‎ با خاصیت‎ پرتوزایی‎

۱۴ آذر ۱۳۸۳ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۹۵۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۲
تهران‎‎‎ ـ پژوهشگران سازمان انرژی‎ اتمی‎ یـک‎ چشمه‎ آب‎ گرم‎ با خاصیت‎ پرتـوزایـی‎ بـالا در منطقه‎ غرب‎ بندرعباس‎ کشف‎ کردند.

تهران‎‎‎ ـ پژوهشگران سازمان انرژی‎ اتمی‎ یـک‎ چشمه‎ آب‎ گرم‎ با خاصیت‎ پرتـوزایـی‎ بـالا در منطقه‎ غرب‎ بندرعباس‎ کشف‎ کردند.
به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , رئیس‎ مـرکـز تحقیقات‎ هسته‎ ای‎‎ سازمان‎ انـرژی اتمـی‎ بـا اشاره‎‎‎‎ به این‎‎ که این چشمه پـرتـوافشـانـی‎ زیادی‎ ناشی‎ ازعناصر رادیوم‎‎ , توریوم و اورانیوم‎ دارد, گفت‎ : اکنون‎‎ میزان پرتو افشانی‎ این‎ چشمه‎ پس‎ از رامسر, مقـام‎‎ دوم را در کشور دارد.
دکتر غفوریان‎‎ اهمیت‎ این کشف‎ رادر دستیابی‎ به‎ منابع‎ جدیداورانیوم‎ دانست‎‎ وگفت: امکان‎ سنجی‎ اولیه‎‎ بر اسـاس‎ نـوع مـاده و میـزان‎ پرتوافشانی‎‎, برای‎ بررسی احـتمـال‎ وجـود معدن‎ اورانیوم‎ صورت‎ می‎ گیرد.
وی‎‎ افزود: علت‎ پرتوزایی‎ چشمه‎ های آب‎ گرم‎ عبور از لایه‎ های‎ مختلـف‎ زمیـن‎‎ و حـل‎ شـدن مواد رادیواکتیو در آن‎ است‎ .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :