خروج‎ گدازه‎‎‎ از دهانه کوه آتشفشان‎ آتنا

۲۴ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۳:۱۰ کد : ۱۴۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۷۵
رم‎ ـ خروج‎ گدازه‎‎ ازدهانه آتشفشان‎ آتنا در ایتالیا منظره‎‎‎‎ای‎ دیدنی‎ در دره حاشیه کـوه ایجاد کرده‎ است

رم‎ ـ خروج‎ گدازه‎‎ ازدهانه آتشفشان‎ آتنا در ایتالیا منظره‎‎‎‎ای‎ دیدنی‎ در دره حاشیه کـوه ایجاد کرده‎ است‎.
به‎ گزارش‎ تلویزیون‎‎ بی‎‎‎ بی سی, همزمـان بـا خروج‎ گدازه‎‎ از دهانه آتنا غبارهای‎سرخ‎ فام‎ تا ارتفاع30 متری‎ازسطح‎ گدازه‎‎ دیده می‎شود. خروج‎ گدازه‎‎ از محل‎ زندگی‎ ساکنـان‎ حـاشیـه کوه‎‎ فاصله زیادی‎‎‎ دارد و هیـچ‎ خـطری بـرای مردم‎ ایجاد نمی‎ کند. آتشفشان‎‎‎ آتنا یکی‎ ازفعال‎ترین آتشفشان های‎ اروپاست‎ . بزرگترین‎ آتشفشانی‎ آتنا اکتبر سال‎ 2002 به‎‎ ثبت‎‎ رسیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :