تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه در معادن روباز ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۰۴:۵۷ کد : ۱۳۸۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۸۷
در طرح توسعه شکل نهایی معدن بصورت بیضی با قطر بزرگ 3100 متر و قطر کوچک....

دکتر مهدی زارع دانشیار، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که هفته گذشته برگزار شد، مقاله ای در خصوص " تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه در معادن روباز ایران" ارائه کرد.
   وی در مقاله خود با اشاره به اینکه معدن مس سرچشمه، بزرگترین معدن روباز در ایران است، گفت: این معدن در طرح توسعه به دومین مس پرفیری جهان تبدیل خواهد شد.
   وی افزود: در طرح توسعه شکل نهایی معدن بصورت بیضی با قطر بزرگ 3100 متر و قطر کوچک 2200 خواهد بود و بلنترین ارتفاع در دیواره غربی به 850 متر خواهد رسید.   
   دکتر زارع با اشاره به اینکه معدن مس سرچشمه در پهنه لرزه زمین ساخت ایران مرکزی قرار گرفته است گفت: مهمترین گسل موجود در این منطقه گسل رفسنجان است که در 35 کیلومتری شمال معدن قرار گرفته است. پهنه بندی خطر زمین لرزه با توجه به گسلش ولرزه خیزی و تعیین چشمه های لرزه زا، در منطقه اطراف معدن انجام شد. جهت برآوزد آسیب پذیری معدن در خلال زمین لرزه های احتمالی، از روش تعیین میزان جابجایی در جهت شیب استفاده شد.عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی افزود: برای رسیدن به این هدف فاکتور ایمنی دیواره ای که احتمال لغزش در آن بیشتر است (دیواره ی غربی) محاسبه شد، سپس شتاب بحرانی و شدت آریاس ساختگاه معدن با استفاده از رابطه ای تجربی، مناسب با لرزه خیزی ایران بدست آمد و در نهایت جابجایی نیومارک دیواره غربی نیز با استفاده از رابطه ای تجربی مناسب با داده های شتاب نگاشت ایران، محاسبه شد.وی گفت: با این داده ها، آسیب پذیری معدن 02/0 بدست آمده است که با این نتایج می توان ریسک زمین لرزه را برای معدن مس سرچشمه بدست آورد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :