زلزله‎‎ شرق‎ ترکیه

۲۳ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۶:۲۴ کد : ۱۳۴۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۶
یک‎ مقام‎‎ محلی‎ ترکیه‎ اعلام کرد: کانون‎‎ ایـن زمین‎‎ لرزه‎‎‎ که بزرگی‎ آن 5/5 درجه در مقیاس‎ ریشتر بود در سیوریس‎ در استان‎ الازیگ‎ بود...

آنکارا ـ زمین‎ لرزه‎‎ روز چهارشنبه در شـرق‎ ترکیه‎ 11 زخمی‎ بر جای‎ گذاشت‎.
یک‎ مقام‎‎ محلی‎ ترکیه‎ اعلام کرد: کانون‎‎ ایـن زمین‎‎ لرزه‎‎‎ که بزرگی‎ آن 5/5 درجه در مقیاس‎ ریشتر بود در سیوریس‎ در استان‎ الازیگ‎ بود.
زخمیها از ساکنان‎ روستای‎ نزدیک‎ شهر الازیگ‎ هستند.
چند خانه‎ , ساختمان‎ دولتی‎ و یک‎ مسجد نیـز در این‎‎ زمین لرزه‎ خسارت‎ دید.
بسیاری‎ از ساکنان‎‎‎ این منطقه‎ از ترس‎ زمیـن لـرزه‎‎ شـب‎ را خـارج‎ از خـانه هــای‎ خــود گذراندند.
اوایل‎ ماه‎‎‎ جـاری‎‎ نیـز زمیـن‎ لـرزه ای بـه بزرگی‎ 4 درجه‎‎‎ دراین‎ منطقه به وقوع پیوست‎.
استان‎‎ کردنشین الازیگ‎ در جنوب‎ شرق‎ ترکیـه‎ از مناطق‎ محروم‎ ترکیه‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :