ارتباط تکامل "پستانداران" و انقراض "دایناسورها" رد شد

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ | ۰۷:۵۲ کد : ۱۳۱۴۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۳
نتایج تحقیق گروهی بین‌المللی که در نشریه‌انگلیسی "نیچر" چاپ شد، نشان...
نتایج تحقیق گروهی بین‌المللی که در نشریه‌انگلیسی "نیچر" چاپ شد، نشان می‌دهدتکامل پستانداران هیچ ارتباطی با انقراض دایناسورهادر ۶۵میلیون سال قبل نداشتهاست.
پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز پنجشنبه با اعلام نظریه جدید مبنی نبودن ارتباطمیان تکامل پستانداران و انقراض دایناسورها نوشت: براساس یک نظریه جا افتاده ظهورپستانداران ارتباط مستقیمی به محو شدن دایناسورها از صحنه طبیعت داشت اما اکنونکامل‌ترین شجره خانوادگی که از پستانداران تهیه شده، چنین ارتباطی را زیر سوالمی‌برد.
این شجره‌نامه چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف - مانند پستانداران عالی و جوندگان - به هم و زمان جدایی آنها از یکدیگر را نشان می‌دهد.
"ابرشجره" پستانداران توسط تیمی بین‌المللی و با استفاده از داده‌های فسیل موجودو از تحلیل‌های ژنتیکی تهیه شد.
براساس نظریه‌های قبلی، در دوره زمین‌شناسی "کریتیشس" که دایناسورها هنوز برزمین گام می‌زدند، پستانداران موجوداتی نسبتا نادر بودند زیرا سلطه خزندگان کهن براکوسیستم مانع تکامل و افزایش تنوع آنها می‌شد.
براین اساس، انقراض دایناسورهااین محدودیت را حذف کرد و به پستانداران اجازه دادتنوع یابند و رشد و نمو کنند و این امر آنها را در مسیر موقعیت کنونی یعنی غلبه برزمین قرار داد.
براساس این مدل، پستانداران کیسه دار (پلاسنتال) به دو زیرگروه عمده تقسیم شدند. این پس از انقراض بزرگ بود که تصور می‌شود در اثر برخورد یک سنگ عظیم آسمانی بهزمین در حدود ۶۵میلیون سال قبل روی داد.
"کیت جونز"، از نویسندگان مقاله نیچر، از انجمن جانورشناسی لندن به بی‌بی‌سیگفت: "به طور سنتی تصور می‌شد برخورد شهاب سنگی که باعث نابودی دایناسورها شد بهپستانداران فرصت لازم را داد."
با این‌حال، این ابرشجره نشان می‌دهد کهپستانداران کیسه دار ۹۳میلیون سال قبل، یعنی مدت‌ها پیش از برخورد سنگ آسمانی بهزمین و زمانی که دایناسورها هنوز بر زمین حکمفرما بودند به دو زیر گروه تقسیم شدهبودند.
پس از پیدایش این دو زیرگروه، سرعت تکامل پستانداران افت کرد و این وضع تا عصرایوسین یعنی ۵۵میلیون سال قبل ادامه یافت.
آغاز عصر ایوسین مصادف با گرمایش سریع زمین و شکوفایی در عرصه تنوع پستاندارانبود.
دکتر جونز می‌گوید: "ابرشجره پستانداران راه تازه‌ای برای نمایش دادن کلیهگونه‌های پستانداران، روی کره است، که نقطه آغاز آن یک جد واحد است.
رابطه گونه‌ها را می‌توان از مشخصه‌های ساختارشناسی (مورفولوژی) و سلسله بندیژنتیکی استنباط کرد."

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :