ایران‎ دستگاه‎‎‎ هشداردهنده زلزله ساخت‎

۱۴ مرداد ۱۳۸۳ | ۱۶:۴۵ کد : ۱۲۹۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۸
ـ نخسـتیـن بـار در ایـران مبـتکـر ارومیه‎‎‎ ای‎ دستگاه هشداردهنده آغـاز زمیـن‎ لرزه‎ را ساخت‎ .

تهران‎‎‎ ـ نخسـتیـن بـار در ایـران مبـتکـر ارومیه‎‎‎ ای دستگاه هشداردهنده آغـاز زمیـن لرزه را ساخت .
جمیل
حسنی سازنده‎‎‎ این دستگاه گفت: دستگاه هشداردهنده‎‎ نخستین‎‎ لحظات وقوع زمین لـرزه را به‎‎ ویژه هنگام شب در ساختمان ها هشدار می دهد.
وی
درباره‎‎ ویژگی ها و کاربرد هشداردهنـده افزود: این دستگاه از یـک واحـد سـنسـور مکانیکی‎‎‎ سوزنی و یک مـدار الـکتـرونـیکـی تشکیل شـده‎‎ اسـت و پـس از نصـب در بـدنـه ساختمان به محض آغاز حرکت عرضی‎‎ یا سینوسی زمین , شروع به هشدار صوتـی‎‎ و نـوری مـی کند.
این
‎‎‎ مبتکر کشورمان تصـریـح کـرد: از ایـن دستگاه می‎‎ توان برای هشدار دهی هنگام رانش زمیـن و انحراف سازه از محور عمود نیز استفاده کرد.
اداره
‎‎ مالکیت صنعتی کشور برای این دستگاه گواهی ثبت اختراع صادر و پژوهشکـده بـیـن المللی‎‎‎ زلزله شناسی و مهندسی وزارت علـوم نیز این دستگاه‎‎ را تایید کرده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :