زلزله را نمی توان پیش بینی کرد

۲۶ دی ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۴ کد : ۱۲۴۲۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۱
پیش بینی زلزله معمولاً به صورت معین کردن زمان، محل و دامنه یک زلزله در آینده....
پیش بینی زلزله معمولاً به صورت معین کردن زمان، محل ودامنه یک زلزله در آینده درون محدوده ای مشخص تعریف می شود. این پیش بینی باید قابلاتکا (اندک بودن موارد هشدار های اشتباه و شکست در پیش بینی) و دقیق (اندک بودن عدمقطعیت در مورد مکان، زمان و دامنه زلزله) باشد تا هزینه واکنش نشان دادن به آنتوجیه پذیر باشد.زلزله ناشی از لغزش ناگهانی در یک گسل است. ماهیتاین شکستگی، ساختمان غیر یکنواخت کره زمین و عدم دسترسی به اندازه گیری مستقیم درمنطقه گسل، پیش بینی آن را مشکل می کند. اکثر صاحبنظران زلزله شناسی- به جز دورهکوتاهی در دهه ۱۹۷۰- در هر دوره ای اعتقاد داشتند که پیش بینی زمان دقیق زلزله دستیافتنی نیست.برای آن که زلزله های بزرگ قابل پیش بینی باشند، بایدحوادثی غیر معمول وجود داشته باشد که به حالات فیزیکی معینی منجر شود. اما اجماع کارشناسان حاضر در گرد همایی بین المللی «بررسی برنامههای پیش بینی زلزله» (نوامبر ۱۹۹۶ _ لندن) این بود که از آنجایی که کره زمین دارایحالتی از بحرانی شدن خود سازمان دهنده (Self organized criticality)است، هر زلزلهکوچکی دارای میزانی احتمالی برای تبدیل ناگهانی برای زلزله ای بزرگاست.... این که چه هنگام زلزله ای کوچک به زلزله ای بزرگ بدل می شود بهتعداد بی شماری از جزئیات ظریف شرایط فیزیکی در حجمی بزرگ و نه لزوماً در مجاورتمستقیم گسل بستگی دارد. این وابستگی بسیار حساس غیرخطی به همراه شرایط نامعلومابتدایی، امکان پیش بینی پذیری زلزله را بسیار محدود می کند. هزارانمشاهدهدر مورد پدیده های ادعایی غیرطبیعی (لرزه ای، آب شناختی، ژئوشیمی،الکترومغناطیسی، رفتار حیوانات و غیره) به عنوان وقایع پیش از زلزله ذکر شده اند؛اما به طور کلی ادعای وجود این رخدادها تنها پس از بروز زلزله ها اظهار می شود. واز طرف دیگر الگوهای ادعاها در مورد این وقایع، از زلزله ای به زلزله دیگر متفاوتبوده است. آیا پیش بینی زلزله ذاتاً ناممکن است یا تنها امری بسیارسخت است؟ احتمال فعلی پیش بینی موفق زلزله بسیار کم است، اما با اندازه گیری دقیقحرکات صفحات می توان محل آینده وقوع زلزله را پیش بینی کرد، همان طور که زلزلهشناسان دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز، اوایل سال 1985 پیش بینی کردند که زلزلهای در مکزیکو خواهد آمد. اما نمی توان روز و ساعتی را مشخص کرد که پوسته ترک خواهدخورد. می دانیم که تهران نیز در انتظار زلزله عظیمی به سر می برد اما زمان دقیقوقوع آن را نمی توان تعیین کرد و تنها کار ممکن آمادگی در مقابل آناست.گرچه زمین شناسان یونانی روشی کشف کرده اند که در آن، به کمکگیرنده هایی که تغییرات میدان مغناطیسی زمین و لرزش های زمین را ثبت می کنند،میتوان دست کم چند ساعت قبل از زلزله محل و بزرگی آن را پیش بینی کرد. به هر حال،اگر این روش هم نتیجه بخش باشد، باز هم از بحث مقاوم سازی نمیکاهد.زلزله شناس نیز می تواند در تخفیف آسیب های ناشی از زلزله بهمردم کمک کند. تخمین های آماری احتمال بروز لرزه در یک منطقه عمومی در یک مقیاسزمانی ۳۰ تا ۱۰۰ ساله (و نه «پیش بینی های درازمدت» زلزله های معین در یک گسل معیندر طول چند سال) و تخمین آماری میزان مورد انتظار حرکت زمین، داده های مهمی برایطراحی ساختارهای مقام در برابر زلزله هستند.تعیین سریع محل و شدت زلزله میتواند به تلاش های کمک رسانی پس از زلزله های بزرگ کمک کند. هشدار در مورد امواجدریایی عظیم ناشی از زلزله (تسونامی ها) می تواند در ایمنی همگانی نقش داشته باشد. پژوهش زلزله در این حوزه هاست که می تواند به مردم نفع بسیاری برساند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :