در تهران فقط برجها مقاومند

۲۸ دی ۱۳۸۲ | ۱۲:۱۴ کد : ۱۲۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۴۹
در حالی که یکی از محورهای مهم افکار عمومی پس از وقوع زلزله بم، نحوه مقاومسازی سـاختمـانهـا و ...
اعتماد 28/10/1382در حالی که یکی از محورهای مهم افکار عمومی پس از وقوع زلزله بم، نحوه مقاومسازی سـاختمـانهـا و بهینه‌سازی عملیات مهندسی ساختمانها است این نکته ضروری مینماید که در حال حاضر بیش از 7 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در مقابل زلزله ناپایدارند به عبارت دیگر در حـدود 80 درصد از ساختمانهای شهر تهران در معرض تهدید قرار دارند.بـه گـزارش خبـرنگـار «اعتماد» علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شـهـرسازی روز گذشته در جمع خـبـرنگـاران بالاخره اعلام کرد: دستـورالعمـل تعییـن صـلاحیـت و رتبـه‌بنـدی انبـوه‌سـازان از امروز، اجـرایی خواهد شد و انبوه‌سازان براساس طرح جدید سازمان ملی زمین و مسکن، موظف به دریافت رتبه انبوه‌سازی خواهند شد.وی با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی انـبـوه‌سـازان در راستـای بـررسـی فزاینده تولید انبوه مسکن و عوامل موثر بر ارایه مسکن مطلوب در ابعاد فنــی، اجـرایـی و مـالـی بـراسـاس خواست مشتری مطرح شده است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی از ادامـه کار انبوه‌سازان فاقد رتبه جلوگیری خواهد کرد.بر این اساس از این پس انبوه‌سازان مـیبـایست در پروژه های ساخت و سازهای خود حداقل از یک مهندس عمران و یک مهندس معمار به عنوان نـاظـرین کار بهره گیرند، تا عملیات سـاخت و ساز یا نوسازی ساختمانها مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات، کنترل ساخت و ساز و ظرفیت تولید مصـالـح و بـه کـارگیـری از مصـالـح ساختمانی استاندارد باشد.به گفته وزیر مسکن وشهرسازی در حال حاضر تنها برجهای تهران در مـقابل زلزله مقاوم اند ولی بافتهای فرسوده شهـر بنا بر طرح نوسازی و بهسازی میبایست در حدود 700 هزار واحد مسکونی در سال مقاوم سازی شود. وزارت مسکن موظف است تا پایان سـال جاری 350 هزار واحد را نوسازی نمـایـد بـه عبـارتـی دیگـر بـا تـوجه به بــرآوردهـای سـازمـان ملـی زمیـن و مسکـن 21سـال زمان لازم است تا تمامی 7 میلیون و 200 هزار واحد مسکـونـی در بـرابر زلزله و حوادث طبیعی مقاوم سازی شوند. هـمچنیـن بـا توجه به تکمیل ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا سال 85 این انتظار میرود که تا سال 1400 تمامی واحـدهـای مسکـونی در برابر زلزله هفت ریشتری مقاومت کنند.در ادامه عبدالعلی زاده به آییننامه 2800 مـرکـز تحقیقات ساختمان و مسکن اشاره کرد که برای سومین بار در دست ویرایش قرار گرفته و 19 مبحث مقررات ملی ساختمانی ایـن آییـننامه نیز به تصویب رسیده اسـت. وی گفـت: طرح احداث و بازسازی مناطق شهری و روستایی از سه ماه پیش به شورای اشتغال پیشنهاد شده و 200 هزار واحد مسکونی در روستاها و 700 هزار واحد در شهرها بازسازی خواهند شد.بنابر گفته وزیر مسکن و شهرسازی در این طرح مناطقی بازسازی خواهند شد که روی خط زلزله قرار دارند و این وزارتخانه تا 30 ماه فرصت دارد تا این طرح را به پایان برساند.به نظر میرسد پس از وقوع زلزله بم و کشته شدن بیش از 40 هزار نفر، وزارت مـسکـن و شهرسازی به فکر عملیاتی کردن طرح توسعه شهرها و قانونمند کردن ساخت و ساز براساس آییننامه 2800 افتاده است. چنانچه عـبدالعلیزاده در جلسه مطبوعاتی روز گـذشته خود به اتخاذ سیاستهای وزارت مـسکــن در اجـبـاری کـردن استاندارد مواد و مصالح ساختمانی اشــاره و تـشـویـق احـداث و عـرضـه واحــدهــای مـسکـونـی استیجـاری، صـدور مجـوز سـاخـت و هـدایـت و نـظــارت فـنــی بـر نحـوه احـداث واحدهای مسکونی و فروش متری مسکن را مطرح کرد.ای کاش برای یادآوری وظایف وزارتــخــانــه تـحــت امـر خـویـش هزینه هایی کمتر از مرگ 40 هزار تن را بر میگزید.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :