کشف‎ یک‎ قطعه‎ سنگ‎ مریخی‎ در قطب‎‎ جنوب

۳۱ تیر ۱۳۸۳ | ۱۵:۰۲ کد : ۱۱۸۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۶
<P dir=rtl>این‎ سنگ‎ سیاه‎‎ کـه 715 گـــرم وزن‎ دارد یکی‎ از هفت‎ قطعه‎‎ سنگ‎ موسـوم‎ بـه نخلیت‎‎ هاست کـه‎ نخستین‎ آنها در سـال‎ 1991 در منـطقـه‎‎ نخله مصر کشف‎ شد...</P>

کشف‎ یک‎ قطعه‎ سنگ‎ مریخی‎ در قطب‎‎ جنوب

واشنگتن‎ ـ یک‎ قطعه‎ سنگ‎ مـریخـی‎ در منـاطق‎ قطب‎‎ جنوب کشف‎ شد.
به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسـه, نـاسـا اعلام‎‎ کـرد: این‎ سنگ‎ سیاه‎‎ کـه 715 گـــرم وزن‎ دارد یکی‎ از هفت‎ قطعه‎‎ سنگ‎ موسـوم‎ بـه نخلیت‎‎ هاست کـه‎ نخستین‎ آنها در سـال‎ 1991 در منـطقـه‎‎ نخله مصر کشف‎ شد.
نخلیت‎ ها از توده‎‎ های‎ ضـخیـم‎ گـدازه هایی‎ بـه‎‎‎ وجـود آمـده انـد کـه حـدود یـک‎ میلیارد و 300 سـال‎ پیـش‎ روی‎ سـطح‎ سیـاره‎ مریخ‎ حالت‎ بلــوری‎ بـه‎‎ خـود گرفته انـد و براثر ضربه‎ ای‎‎ جـوی و حــدود 11 میـلیـون‎ سال‎ پیش‎ به‎‎ زمین‎ بـرخـورد کرده اند.
نخلیت‎ ها از قدیمی‎ ترین‎ سنگهای‎ مریخ‎ بـه‎ شمار می‎ روند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :