سرعت دماى زمين افزايش محسوس و غيرقابل تحملى خواهد يافت

۲۱ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۴ کد : ۱۰۶۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۹۷
رسانه ها به اين امر توجه زيادى نکردند، اما دانشمندان محيط زيست اعلام کرده اند...

پيش بينى دانشمندان از اينکه به سرعت دماى زمين افزايش محسوس و غيرقابل تحملى خواهد يافت، آنان را واداشته تا هر راهى را براى سرد کردن سياره انسانها بيازمايند.در چند دهه گذشته، عده اى از دانشمندان، راه حلهايى را براى مبارزه با گرم شدن زمين ارائه کرده اند؛ ايجاد موانع خورشيدى در مدار زمين براى سرد کردن زمين، ايجاد ابر براى بازتابش اشعه خورشيد به فضا و ايجاد بخار آب بيشتر توسط اقيانوسها براى حذف گازهاى گلخانه اي.رسانه ها به اين امر توجه زيادى نکردند، اما دانشمندان محيط زيست اعلام کرده اند که تمرکز اوليه آنان بايد بر کاهش توليد گازهاى گلخانه اى و جلوگيرى از گرم شدن زمين باشد.اما حال به طور کاملا برعکس، عدهاى از دانشمندان جهان هشدار دادهاند که توجه به اين پيشنهادها به علت افزايش نگرانيها در مورد گرم شدن زمين، بيش از هر وقت ديگرى مهم شده است.
دانشمندان که نگران يک بحران سيارهاى هستند، از دولتها و گروههاى خاص، خواستهاند تا در مورد راههاى کاهش گرم شدن زمين تحقيق کنند.اين طرحها و مطالعات، جزيى از زمينه هاى مطالعاتى مهندس جغرافيايى است که در مورد شکل دادن محيط زمين براى تأمين نيازهاى انسانى است.دکتر «سيسرون» از مجله تغييرات آب و هوا، از پيشگامان اين عرصه است که با تلاشهاى خود، کوشيده جايزه نوبل مهندسى جغرافيايى را نيز تأسيس کند.دکتر «پل کروتزن»، عضو مؤسسه «ماکس پلانک» آلمان، در زمينه شيمى، يکى ديگر از مهره هاى مهم اين عرصه است که در سال 95 برنده جايزه نوبل نيز شد و در حال حاضر، مطالعات او خطرات و مزاياى سعى در سرد کردن زمين با تزريق سولفور به اتمسفر است.اما دکتر سيسرون، نخستين و مهمترين گام کاهش گازهاى گلخانه اى ميداند.بسيارى از دانشمندان نيز نظر خوبى نسبت به مهندسى جغرافيايى ندارند و خطرات آن را بيشتر از مزايايش ميدانند، اما به هر حال، زمانى فرا خواهد رسيد که دنيا نيازمند يک راه حل فورى و اضطرارى در قبال گرم شدن زمين از اين طريق خواهد شد.
از اوايل دهه 60 قرن بيستم مطالعه براى مبارزه با گرم شدن زمين آغاز شد که دانشمندان تئورى گرم شدن جهان را به وسيله توليدات انسانى مطرح کرده و آن را تهديدى احتمالى و جدى براى آينده زمين دانستند، اما تا دهه 80 که اين گرم شدن آغاز شد، کار جدى صورت نگرفت.برخى دانشمندان بر اين باورند که زمين 30 درصد نور خورشيد را به فضا منعکس و باقى آن را جذب ميکند. افزايش اين بازتابشهاى نور،ميتواند تا حد زيادى به سرد شدن زمين کمک کند.دکتر «بروکر» از کلمبيا، پيشنهاد تزريق چند تن دى اکسيد سولفور به استراتوسفر را کرده؛ کارى که توسط آتشفشانها انجام ميشود. البته اين کار باعث افزايش بارانهاى اسيدى خواهد شد.از جمله ايده هاى ديگر کار گذاشتن فيلمهاى بازتابنده در صحراها يا جزاير پلاستيکى سفيد در اقيانوسهاى جهان است که هر دو در جهت بازتابش بيشتر نور خورشيد به فضاست. ايده ديگر بارورى درياها با آهن است که باعث ايجاد توده هاى عظيم گياهى و نيز جذب دى اکسيد کربن ميشود.منتقدان مهندسى جغرافيايى، خواستار کاهش استفاده از انرژى، توسعه منابع انرژى جايگزين و نيز کاهش توليد گازهاى گلخانه اى شده اند.تلاشهاى بين المللى مانند پروتکل توکيو (که آمريکا هيچگاه آن را تصويب نکرد و چين و هند به عنوان جهان در حال توسعه نيز از آن حمايت نکردند) تأثيرى در کاهش تهديد نداشته اند.دانشمندان برآورد ميکنند که دماى سطح زمين در اين قرن تا 10 درجه فارنهايت افزايش خواهد يافت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :