خوزستان از لحاظ زمين شناسى و ذخاير معدنى در وضعيت مطلوبى قرار ندارد

۲۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۲ کد : ۱۰۶۶۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۹
به طورى که اگر پتانسيل هاى موجود معدنى کشور مورد اکتشاف و شناسايي...
نورالله حسن زاده، رئيس سازمان صنايع و معادن استان خوزستان گفت: خوزستان از لحاظ زمين شناسى و ذخاير معدنى در وضعيت مطلوبى قرار ندارد و شناسايى دقيق مواد معدنى بستر مناسبى را براى ايجاد توسعه پايدار در کشور فراهم مى آورد. به طورى که اگر پتانسيل هاى موجود معدنى کشور مورد اکتشاف و شناسايى سيستماتيک و هدفمند قرار گيرند، تبديل آنها به ثروت ملى محقق خواهد شد و به تبع شاخص توليد ناخالص ملى نيز افزايش مى يابد.وى افزود: البته بايد پس از استخراج مواد معدنى به فرآورى آن توجه بيشترى شود و جلوى صادرات مواد خام به خارج از کشور را گرفت که دستيابى به اين مهم، باعث توسعه اقتصادى کشور خواهد شد.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان خوزستان معتقد است: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور به عنوان متولى اصلى گسترش علوم زمين، توسعه فعاليتهاى مهندسى مرتبط و تهيه نقشه هاى کاربردى و موضوعى زمين شناسى و مطالعات اکتشافى در کل کشور است.وى افزود: بديهى است چنانچه تهيه و توليد اطلاعات پايه علوم زمين منطبق با واقعيت هاى موجود باشد، راهنماى بسيار مناسبى براى سرمايه گذاران خواهد بود. هرچند در جمع آورى اين اطلاعات بايد دقت بسيارى صرف شود که خوشبختانه در دستيابى به اين مهم موفقيت چشمگيرى حاصل شده است.
حسن زاده در خصوص نقش بخش خصوصى در توليد اطلاعات پايه زمين شناسى گفت: آنچه مسلم است بدون شک نمى توان بخش خصوصى را در تهيه مطالعات پايه زمين شناسى ناديده گرفت. چراکه در سالهاى اخير سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور تحولى در تهيه و توليد و پردازش اطلاعات پايه زمين شناسى ايجاد کرده که مسلما " نقش بخش خصوصى حائز اهميت بوده اما درحال حاضر با توجه به امکاناتى که در اختيار بخش خصوصى قرار دارد نمى تواند در توليد اطلاعات مورد نياز با داشتن استاداردهاى لازم موفق باشد.وى تاکيد کرد: اما به هر حال بايد بستر مناسب را جهت تقويت حضور اين بخش فراهم کرد که در آينده بتواند در انجام اين موضوع موفق باشد.او ادامه داد: با عنايت به اينکه براى دست يافتن به اهداف بخش معدن در سند چشم انداز 20 ساله کشور نيازمند توسعه علوم زمين، گسترش فعاليتهاى اکتشافى و توجه به نگرشهاى جهانى هستيم، لذا مى توان با برنامه ريزى صحيح به اين هدف دست يافت.حسن زاده با اشاره به کانون اطلاعات معدنى و زمين شناسى کشور گفت: با راه اندازى پايگاه ملى داده هاى علوم زمين کشور حرکت بزرگى صورت گرفت که مى توان از اين پايگاه به عنوان کانون اطلاعات معدنى و زمين شناسى کشور نام برد. وى گفت: انتظار مى رود با به روز رسانى منظم اطلاعات گام بلندى در جهت شکوفايى معدن و علوم زمين کشور برداشته شود.
پايگاه اطلاع رسانى معادن ايران

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :