بررسى گستره آلودگى آبهاى زير زمينى با استفاده از روش ژئوالکتريک‌

۱۳ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۸ کد : ۱۰۵۸۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۸۱
استفاده روزافزون‌ از منابع‌ طبيعى و گسترش فعاليت‌هاى صنعتى از يک‌ سو و افزايش‌...
استفاده روزافزون‌ از منابع‌ طبيعى و گسترش فعاليت‌هاى صنعتى از يک‌سو و افزايش‌ بى رويه‌ جمعيت‌ و توليد انبوه‌ پس‌مانده‌ها و ضايعات‌ از سوى ديگراغلب‌ منابع ‌آب‌ زيرزمينى را مـورد تهديد جدى قرار داده‌ و سبب‌ پيدايش آلودگى‌هاىزيادى گرديده‌ است‌. جزء اصلى در بررســى آلودگى آبهاى زيرزمينى و رفع‌آن‌، تعيين‌ محل و عمق‌ و گسترش‌ جانبى يک‌ توده‌ آلوده‌ و شدت‌ آلودگى است‌. روشسنتى و معمول‌ ‌در اين مطالعات حفر چاههاى‌ آزمايشى‌، نمونه‌ بردارى ‌از آب ‌وانجام ‌آزمايشات‌ متنوع‌ شيمى‌ آب ‌است ‌که روشى پرهزينه و وقت‌گير مى‌باشد. از اين رو استفاده ‌ازروش‌ ژئوالکتريک‌ درحل ‌طيف گسترده‌اى ‌از مسائل‌آب‌شناسى‌ به‌ لحاظ کمى و کيفى‌ من‌جمله ‌در بررسى‌هائى که‌ به‌منظور تعيين محدوده‌آلودگى ‌آبهاى زيرزمينى ‌انجام ‌مى‌گيرند معمول شده ‌است‌. امروزه‌باکاربرد روش‌هاى‌ مقاومت‌ سنجى الکتريکى E.R، ‌قطبش القائى‌ و هم‌چنين ‌بررسى‌هاى‌الکترومغناطيسى با فرکانس‌ بسيار پائين‌ (V.L.F) ‌به‌ سرعت با صرف ‌هزينه‌ى ‌اندک،‌اطلاعات باارزشى‌ راجع‌ به ‌توده آلوده‌ و شناخت نواحى ‌که ‌در معرض ‌هجوم ‌آلودگى‌قراردارند به‌دست ‌مى‌آيد

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :