<P dir=rtl>حمایت از تشکل های تخصصی بخش خصوصی از سیاست های وزرات صنایع ومعادن است <BR></P>

۱۵ تیر ۱۳۸۳ | ۰۹:۱۰ کد : ۱۰۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۵۸
<P dir=rtl>معاون اداری مالی وزارت صنایع ومعادن در جمع کثیری از صنعت گران ومعدنکاران در بزرگداشت روز صنعت ومعدن سیاست وزارت  صنایع را در حضوری جدی ، فعال ، در فرآیند تصمیم سازی انجمن های تخصصی وتشکل های صنعتی دانست </P>

گزارش بخش خبری سازمان زمین شناسی :
عبدالرضا سپهوند  با تأکید بر اهمیت بخش صنعت ومعدن در توسعه کشور گفت: سهم بخش صنعت ومعدن در تولید ناخالص داخلی سال گذشته حدود 379 تریلون وشش میلیارد ریال بوده است که نسبت به مشابه سال 81 حدود 1/6 درصد رشد داشته است. وی سهم بخش صنعت ومعدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را 5/17 درصد ذکر کرد و افزود: این رقم به نسبت سال قبل رشدی به میزان 4% را نشان می دهد . همچنین میزان رشد ارزش افزوده سال 82  نسبت به سال 81 حدود 4/2 درصد بوده که از اهداف برنامه سوم توسعه که 6/8 در صد تعیین شده بود فراتر رفته است.
معاون  اداری و مالی وزارت صنایع و معادن در باره سرمایه گذاری در بخش صنعت ومعدن کشور گفت: رشد وسرمایه گذاری در کل کشور در سال های 81-1376 بطور متوسط 9/8 درصد بوده در حالی که این رقم در بخش صنعت ومعدن در همین مدت حدود 7/15 درصد به ثبت رسیده است که نشان از اهمیت بخش صنعت و معدن در توسعه کشور دارد .
وی کاهش نیروی انسانی و تصدیگری وزارت صنایع ومعادن و واگذاری بخش عمده ای از کارخانه ها و شرکت های تابعه به بخش خصوصی را از جمله فعالیت های مهم بر شمرد و افزود: تعداد شرکت ها وکارخانه های واگذار شده به بخش غیر دولتی در برنامه سوم توسعه  265  واحد  ذکر شده است. همچنین وزارت صنایع به منظور توسعه فعالیت تشکلهای غیر دولتی و مشارکت آنان در توسعه بخش صنعت ومعدن در سال گذشته 13 مورد از اختیارات خود را به خانه های صنعت ومعدن تفویض کرده است. سپهوند همچنین از آموزش نیروی انسانی بعنوان یکی از اولویت های وزارت صنایع ومعادن یاد کرد وگفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در سال گذشته 32 هزار 355 دوره آموزشی برگزار شد که 643 هزار وهفت نفر از بخش دولتی وخصوصی در این دوره ها شرکت کردند .
معاون اداری و مالی وزارت صنایع ومعادن در خاتمه خاطرنشان کرد : تعامل سازنده بین تشکل ها وهمکاری مجدانه ومستمر آنها می تواند در مسیر توسعه صنعتی ومعدنی کشور بسیار مثمر ثمر قرار گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :