نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۶۱۸ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 فسازمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸.۵ تا °۲۹
122 فهرجزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱.۵ تا °۳۲
123 فیروزآبادزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
124 قائم‌شهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
125 قاسم‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
126 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
127 قهقهه - نفتهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
128 قوچانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
129 قیروکارزینزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
130 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
131 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
132 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
133 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
134 کردگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
135 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
136 کریتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
137 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
138 کفه‌طاقستانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
139 کهن‌آباد(آرادان)زمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
140 کوشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹