نقشه ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۶۱۸ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
61 خنجزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
62 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
63 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
64 خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
65 دارابزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸.۵ تا °۲۹
66 داورزنزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
67 درگززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
68 دره‌دائىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
69 درونهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
70 دهاقانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱.۵ تا °۳۲
71 ده‌سلمزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
72 دوزینزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
73 دوستانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
74 دولاشىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴.۵ تا °۳۵
75 دیواندرهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
76 راززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
77 رامسرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶.۵ تا °۳۷
78 رباط‌ خوشابزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
79 رباط‌سفیدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
80 رباط‌کریمزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵