نقشه ها

نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲٬۶۱۷ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
2341 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
2342 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
2343 عباس آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
2344 جاجرمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
2345رباط قره‌بیلزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
2346حاجی آباد(سعادت‌آبادهرمزگان)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵.۵ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
2347باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
2348سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
2349پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
2350رفسنجان2زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
2351 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
2352بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
2353اسفوردىزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
2354 چادرملوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
2355زمان‌آبادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
2356رباط پشت‌بادامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۳ تا °۳۳.۵
2357 دره‌دائىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
2358 میامىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
2359 رى‌آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
2360 دوزینزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵