نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۶۱۸ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 ورامینزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵ تا °۳۵.۵
182 ورچهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
183 ورزنهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
184 یاسوجزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۰.۵ تا °۳۱
185 یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
186Chloriteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
187Hematiteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
188آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
189آبادهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
190آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
191آبدوغىزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۲ تا °۳۳
192آبراههسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
193آبراههسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
194آبراهه_باجگیرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
195آبراهه_بجنوردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
196آبراهه_جغتایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
197آبراهه_رباط قره بیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
198آبراهه_سلطان آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
199آبراهه_سنخواستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
200آبراهه_شیروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی-- از ° تا ° از ° تا °