نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۳۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1ایندکس 100 هزار نقشه های زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
2ایندکس 250 هزار نقشه های زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
3نقاط آتشفشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
4گسل های ایران (مقیاس 5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
5گسل های ایران (مقیاس 2/5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
6گسل های ایران (مقیاس دو میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
7گسل های ایران (مقیاس یک میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
8گسله‌های ايرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
9پهنه های مستعد تولید گرد و غبارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
10پهنه بندی خطر زمین لغزشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
11پراکندگی غارهای ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
12پتانسیل آب های کارستیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
13واحدهای کواترنری (مقیاس دو میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
14واحدهای ماگمایی (مقیاس 2/5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
15واحدهای ماگمایی (مقیاس یک میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
16محور چین (مقیاس 2/5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
17زون ساختاری-سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
18زون ساختاری-آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
19زمین شناسی (مقیاس 2/5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
20زمین شناسی (مقیاس یک میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °