نهاوند

شماره ۵۶۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: همدان