تویسرکان

شماره ۵۶۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان محمودی، اشراقی، سبزه ئی، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خون Kuh e Khone، خفارکوه Khoffar kuh، رودخانه قوری چای Rudkhaneh ghori chai، کوه ساری آب Kuh e Saryab

کلید واژه ها: همدان