گرماب(زرین رود)

شماره ۵۶۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: زنجان