اردبیل

شماره ۵۶۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان اردبیل
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۸.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خدابنده، امینی فضل، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل شرق اردبیل East Ardebil Fault ، گسل غرب تالش West Talesh Fault،

کلید واژه ها: اردبیل