هرسین

شماره ۵۵۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان لرستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷.۳ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: لرستان