تبریز(1)_3_2_5266_گسل

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۳

مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"Map Name:Tabriz(1) // Sheet No. 5266-2-SW Geology by: Mohammad Faridi, Ali.A.Khodabandeh Micro Paleontology by: P.Sayyedi Sahebari Petrography/Petrology by: S.Zamani mehr Contribution by: Asghar Anvari Cartography by: O.Mohammadi Cartography Director by: M.Haddadan"