رشت_3_4_5964_لیتولوژی

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۵

مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"Map Name:Rasht // Sheet No. 5964-4-SW Geology by: Sh.Navajary, B.Pashazadeh Grain size of sediments by: M.Navare Noveiri, B.Kadkhoda Contribution by: H.R.Javadi Cartography by: M.R.Zabihi Cartography Director by: M.Haddadan"