ماه‌نشان

شماره ۵۵۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷.۳ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان لطفی
عناصر و داده های موجود در نقشه گرانیت مغانلو، کوه دمرلو Kuh e Damarlu، کوه حسن داشی Kuh e Hassan dashi ، رودخانه قزل اوزن Qezel owzan Rud khaneh

کلید واژه ها: زنجان