قم

شماره ۶۱۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان قم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۵ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قم