همدان

مقیاس 1:250000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۹.۵
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سبزه ئی، مجیدی،عمیدی، علوی تهرانی، قرشی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه الوند، زاگرس، کوه چشمه دره

کلید واژه ها: همدان