لاهرود

شماره ۵۵۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان اردبیل
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷.۳ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: اردبیل