مغان

مقیاس 1:250000
نام استان اردبیل
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۵ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اسدیان،اسکویی، رحیم زاده
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل قیه باشى، رود ارس،دریاى خزر،ناودیس گرمى

کلید واژه ها: اردبیل