کرمانشاه

شماره ۵۴۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان کرمانشاه
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان کریمی، حاجی حسینی، سهندی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل سراب ، کوه سفید، گسل چشمه کبود، گسل طاق بستان- بیستون، گسل کوه سفید

کلید واژه ها: کرمانشاه