خونیک

شماره ۸۰۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، لطفی، علوی نائینی، آقانباتی، Johns,Bell,Griffis,Camp
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بندان،گسل نه خاوریEast Neh Fault، پهنه افیولیتى سه فرسخ Seh farsakh Melange Zone،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى