خواف

شماره ۸۰۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Ternet,Guillou,Maurizot,Hottin,Andreieff,Danesfaleh,Ancelin,Sajedi
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سام بلوچى،کوه قلعه سنگى، کوه هزار میشى،سفید کوه خور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى