کهریزنو

شماره ۸۰۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Boubee, Guillou,Villeon,Vaslet,Hottin,افتخارنژاد، علوی نائینی،بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه شوراب بالا، کوه سفید، کوه چشمه پادشاه، کوه تورانه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى