چناران(برق میج)

شماره ۷۸۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹ تا °۵۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Torshizian
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل درگاه،گسل خیجKhij F. ،گسل شورکShurak F., ناودیس امرودکAmrudak، تاقدیس بارو Baro Anticline

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى