سر‌چاه‌شور

شماره ۷۷۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهیلیSoheili، افتخارنژاد، اشتوکلین Stocklin
عناصر و داده های موجود در نقشه دشت کویر، کویرسرچاه شور، کوه شاه Kuh e Shah

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى