گابریک (یکدار)

شماره ۷۶۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸ تا °۵۸.۳
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اقلیمی، اشراقی، قرائی ، کریمی نیا، صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل جگیبن Jagin F., گسل چشمه رشکى Cheshmeh Reshky، گسل لیره اى Lireii F., گسل گوا Gava F., گسل هنگستان Hangestan F.,

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان