درپهن

شماره ۷۵۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷.۳ تا °۵۸
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Morgan, Huber, McCall, Peterson, Child, Jones, Simonian
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بشاکرد Bashakerd F. , گسل دارگان، گسل درپهن، گسل اشکان، کوه بند چاکرKuh e Band chaker

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان