بشرویه

شماره ۷۴۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اشتوکلین،افتخارنژاد،آقانباتی،هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه شترى،رودخانه سردر، کوه نیگوKuh e Neygu

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى