پهنه مستعد تولید گرد و غبار

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۸
پروژه نقشه پهنه های مستعد تولید گرد و غبار بر پایه ویژگی های زمین شناسی

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه پهنه های مستعد تولید گرد و غبار از نقشه پهنه های مستعد تولید گرد و غبار بر پایه ویژگی های زمین شناسی با مقیاس 1:1000000 در حوزه ایران که توسط مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1395 تهیه و تا سال 1398 به روزرسانی گردیده، استخراج شده است. در این لایه، پهنه های مستعد تولید گردوغبار براساس کاربری اراضی تقسیم بندی شده است .